Stowarzyszenie Kulturalny Punkt Zapalny

Statut Stowarzyszenia „Kulturalny Punkt Zapalny”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie inicjatyw kulturalnych o nazwie Kulturalny Punkt Zapalny (skrót KPZ), zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem, posiadającym osobowość prawną i działającym w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach”.

§ 2

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Słupsk.

§4

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla efektywnej realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Polski.

§ 5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

Stowarzyszenie może współpracować, a także być członkiem, innych organizacji i instytucji krajowych i zagranicznych, o zbliżonych celach i sposobach działania, lecz zawsze na zasadzie pełnej autonomii. 


Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 7


1.    Celem Stowarzyszenia jest:
a.    Upowszechnianie, promocja i wspieranie działalności artystycznej, kulturalnej
i kulturalno-oświatowej.
b.    Animacja kulturalna w społeczności lokalnej.
c.    Stwarzanie możliwości aktywnego uczestnictwa w kulturze.
d.    Walka z wszelkimi formami wykluczenia z przestrzeni kulturalnej.
e.    Pomoc organizacyjna i doradcza podmiotom, twórcom i instytucjom, działającym
na polu kultury.
f.    Wdrażanie nowych mediów do promocji, dystrybucji i tworzenia kultury.
2.    Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następującą działalność:
a.    Organizacyjną:
•    Organizację przedsięwzięć kulturalnych, tj. wystaw, koncertów, spektakli
i innych.
•    Współpracę z organizacjami i instytucjami kulturalnymi w kraju i zagranicą oraz z władzami samorządowymi i środowiskami akademickimi.
•    Aktywizację i integrację twórców, animatorów kultury i społeczności lokalnej.
b.    Edukacyjną:
•    Organizację warsztatów, szkoleń, konferencji, seminariów i wykładów związanych z kulturą.
•    Pomoc i doradztwo w zakresie animacji kulturalnej.
•    Stwarzanie pola do wymiany doświadczeń.
•    Propagowanie twórczych i aktywnych form kształcenia i samorealizacji.
•    Inicjowanie i koordynowanie badań i studiów nad kulturą.
•    Prowadzenie działalności wydawniczej w formie tradycyjnej i elektronicznej.
c.    Promocyjną:
•    Upowszechnianie informacji na temat wydarzeń kulturalnych i artystycznych.
•    Kreowanie nowych sposobów docierania do odbiorców kultury.
•    Propagowanie, ochrona i dokumentacja historycznych dóbr kultury i sztuki.
•    Prezentacja i promocja kultury regionalnej.
•    Kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu słupskiego.

 

§ 8

Stowarzyszenie ma prawo rozszerzyć swoją działalność, co powinno zostać dodane do statutu.


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1.    Członków zwyczajnych
2.    Członków wspierających
3.    Członków honorowych
Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznym zaangażowaniu ogółu jego członków. Dla skutecznej realizacji działań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym członków Stowarzyszenia.

§10

1.    Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2.    Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§11

1.    Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
2.    Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
3.    W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie
do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§12


1.    Członek zwyczajny ma prawo:
a.    Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
b.    Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.
c.    Zgłaszać wnioski i postulaty, dotyczące działalności Stowarzyszenia.
d.    Korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach, zgodnych z jego celami statutowymi.
e.    Brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.
2.    Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a.    Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
b.    Regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.
c.    Uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia na miarę swoich możliwości.
d.    Zachowywać się z godnością właściwą członkowi Stowarzyszenia,
dbając jednocześnie o dobre imię Stowarzyszenia.

§13


1.    Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
2.    Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
3.    Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych
w podpisanej deklaracji.

§14


1.    Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2.    Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3.    Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
4.    Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§15


1.    Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a.    Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej
na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia.
b.    Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
c.    Uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich
lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu
przez okres 2 lat.
d.    Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia.
2.    Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§16


Władzami Stowarzyszenia są:
1.    Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej "Walnym Zebraniem".
2.    Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej "Zarządem".
3.    Komisja Rewizyjna.

§17


1.    Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym - chyba,
że Walne Zebranie postanowi inaczej - w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem punktu 2.
2.    W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie,
nie później niż 1 godzinę po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków. Powyższe nie odnosi się do uchwał, o których mowa w § 32 ustęp 1 i 2.
3.    Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.

§18


W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym nie przysługuje prawo kooptacji spośród członków stowarzyszenia. W powyższym wypadku, Zarząd jest zobligowany do  zwołania Walnego zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających, nie później niż 30 dni od zmniejszenia się składu władz.
Rozdział V
Walne Zebranie Członków

§19


1.    Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.    Walne Zebranie Członków może być:
a.    Zwyczajne
b.    Nadzwyczajne
3.    Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze
i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie
o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
4.    Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5.    Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a.    Z własnej inicjatywy
b.    Na żądanie Komisji Rewizyjnej
c.    Na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6.    Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
7.    Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia (z zastrzeżeniem § 17 ustęp 2 oraz z wyjątkiem spraw określonych
w § 32 ustęp 1 i 2).
8.    Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania, wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu
i Komisji Rewizyjnej.
9.    W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania.

§20


Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1.    Ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia.
2.    Uchwalenie statutu i jego zmian.
3.    Wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4.    Decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
5.    Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
6.    Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
7.    Ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
8.    Przyznawanie godności członka honorowego.
Rozdział VI
Zarząd Stowarzyszenia

§21


1.    Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami.
2.    Zarząd składa się z 2 osób: Prezesa i jego Zastępcy.
3.    Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
4.    Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały
w głosowaniu tajnym.
5.    Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby przynajmniej raz na kwartał.
6.    Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.

§22


Do zakresu działania Zarządu należy:
1.    Realizacja uchwał Walnego Zebrania.
2.    Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi.
3.    Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych.
4.    Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
5.    Zatrudnianie i zwalnianie pracowników.
6.    Ustalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia.
7.    Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
i ruchomego.
8.    Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań.
9.    Podejmowanie decyzji w sprawie podjęcia działalności gospodarczej.
10.    Zwoływanie Walnego Zebrania.
11.    Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.
12.    Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
13.    Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
14.    Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.
15.    W szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich.
16.    Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
17.    Powoływanie i rozwiązywanie Rady Programowej i komisji problemowych.
18.    Podejmowanie uchwał we wszelkich sprawach dotyczących odznak i wyróżnień.
19.    Podejmowanie uchwał dotyczących składek członkowskich.

§23


Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§24


1.    Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora.
2.    Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.
Rozdział VII
Komisja Rewizyjna

§25


1.    Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2.    Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
3.    Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 5 lat.

§26


Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1.    Kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
2.    Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli
i żądanie wyjaśnień.
3.    Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia
niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.
4.    Zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny
w terminie ustalonym statutem.
5.    Składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla Zarządu.
6.    Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§27


Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§28


1.    Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.
2.    Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3.    Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
4.    Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
Rozdział VIII
Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

§29


Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1.    Składki członkowskie
2.    Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne, dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług.
3.    Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia (dochody z nieruchomości i ruchomości, będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia), dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje).

§30


Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes lub jego Zastępca.

§31


Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
Rozdział IX
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§32


1.    Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
2.    Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
3.    W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zdecyduje
o powołaniu Komisji Likwidacyjnej, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także organizacje pozarządowe, mające podobne
do Stowarzyszenia cele statutowe, nienastawione na osiągniecie zysku, na rzecz, których przekazany zostanie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

§33


W sprawach nieregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa
o Stowarzyszeniach inne obowiązujące przepisy prawa.